(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Další pohled na pokrok 21 století. Čipy pro každého, označit a sledovat, přeci proto aby mohli chránit. A co varování různých znamení? A co soukromí?

 

Lvov, 7.7. 2010

Otevřený dopis poslancům Ukrajiny a poslancům Ruska

Vážení poslanci, tímto vám předkládáme krátkou informaci k současné aktuální problematice.

V Řecku se měly v roce 1997 zavádět nové elektronické pasy. Synod řecké pravoslavné církve povolal specialisty z oblasti ekonomiky, matematiky a počítačových technologií, aby prčošetřili podezření s plánovaným používáním čísla 666 v této oblasti. Synod poté vydal okružní list, který adresoval řeckému národu, státním představitelům Řecka a vedení EU. Citujeme úryvek z 3. bodu: „Posvátný synod chce upozornit, že v souvislosti s Shengenskou dohodou a odpovídajícími zákony (O ochraně občanů při shromažďování a zpracování údajů osobního charakteru), se znovu stává aktuálním téma antikrista a jeho pečeti, o které hovoří kniha Zjevení apoštola Jana. Toto téma má přímý vztah k otázkám křesťanské víry a spásy člověka, a proto má svatý synod za to, že po právu vyjadřuje svůj názor na všechny aspekty tohoto tématu, dávajíc Bohu, co je Boží. S politováním konstatujeme, že civilizační pokrok v oblasti aplikace elektronických systémů je spjat s číslem 666 (šest set šedesát šest), které se používá jako hlavní kódové číslo v příslušné technologii. Na toto číslo se jasně poukazuje v Bibli jako na číslo antikrista… Číslo 666 – jak je jasné ze Zjevení – je bezpochyby číslo antikrista. Křesťan tedy nemůže být lhostejný k tomu, že se toto číslo záměrně a systematicky zavádí do života…“

Synod ve své starostlivosti o spásu duší navrhl následovné řešení tohoto problému:

– nepřijímat číslo 666 jako kódové číslo státních elektronických systémů osobních údajů;

– obrátit se na vedení krajin EU, aby oficiálně předložili návrh na změnu čísla 666 v centrálním elektronickém systému EU za jiné libovolné číslo;

– pod nijakým záměrem nedopustit, aby se číslo 666 dostalo do nového systému pasů řeckého státu.

Návrh řešení, pro křesťany tak vážného problému, nebyl přijat, jak konstatuje synod řecké pravoslavné církve v dopise z 9.2.1998. Křesťanům Evropy bylo odepřeno právo chránit svou víru, a číslo antikrista 666 se stalo politickou a ideologickou zbraní proti nim. Oděský metropolita Ahatanhel na biskupském synodu ruské pravoslavné církve (RPC) v roce 2004 řekl: „Nastal čas mluvit o tom, jaká je skutečná situace ve státě i ve světě. Mlčení znamená spolupráci se lží. Už nyní se buduje politická, ekonomická, etická i světonázorová báze budoucího království antikrista. Velikým omylem je tvrdit, že přijímání zevnějších znaků, symbolů, pravidel chování, jaké předkládá New Age, nám nemůže uškodit. Z vnuknutí ďábla jsou vytvořeny právě proto, aby se jejich prostřednictvím škodilo, a kdyby bylo možné, aby byli svedeni i vybraní… Dnešní stav světa vyžaduje od Ruska aktivní duchovní odpor antikristovské globalizaci.“

S politováním musíme konstatovat, že číslo antikrista (666) je klíčovým kódem při registraci osobních údajů všeho druhu v národních a nadnárodních elektronických registrech. Jedno z těchto center je ve Štrasburku. Kódové číslo 666 je klíčovým při zpracování osobních údajů cestovních pasů s mikročipy. Kódové číslo 666 bude klíčovým při používání identifikačního čísla člověka a jeho nosiče – čipu, implantovaného na pravou ruku člověka.

Máme na paměti, že jde o spásu milionů lidí, a proto jsme vázáni ve svědomí upozornit všechny křesťany i vládní činitele jednotlivých států, že používání symbolu antikrista (čísla 666) v elektronických systémech není náhodné, ale ideologické.

Nakolik se ze dne na den politickými kruhy realizuje vytvoření globálního světového řádu, uvědomujeme si, jakému nebezpečí jsou vystaveni křesťané, které antikristovský společenský systém bude považovat za nepohodlné.

V tomto těžkém čase vás chceme povzbudit slovy Pána Ježíše: „Když se toto začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“ (Lk 21,28) Bděme tedy a nenechejme se svést úskoky ďábla. Pán předpověděl, že přijde čas, kdy „všichni malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci, dali si znak na pravou ruku anebo na čela, takže nikdo nemohl ani kupovat ani prodávat, kdo neměl znak jména šelmy (antikrista) anebo číslo jejího jména. V tomto je moudrost: Kdo má rozum, ať spočítá číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka a jeho počet je šest set šedesát šest.“ (Zj 13,16-18)

Buďte moudří a nenechejte se svést, protože: „Když se bude někdo klanět šelmě (antikristu) a jejímu obrazu a přijme znak na čelo anebo na ruku, i ten bude pít z vína hněvu Božího. A bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.“ (Zj 14,9-10)

Pečeť antikrista, kterou si lidé dají na čelo anebo na pravou ruku, je dnes lehce realizovatelná prostřednictvím čárkovaného kódu tetovaného na tělo anebo čipu – nositele identifikačního čísla člověka. Použití jednoho i druhého je v dnešní době neodlučitelně a naplánovaně spojené s klíčovým elektronickým kódem 666.

Čárkový kód člověka anebo implantovaný čip bude nevyhnutelný při pohybu v sociálních strukturách státu, školství, medicíně, kultuře, obchodu, dopravě, bankovnictví atd., neboť bude nositelem všech potřebných informací, např. zdravotního a penzijního pojištění, bankovního konta, zdravotních karet, pracovního poměru…

Dnes už desetitisíce lidí používají systém RFID nebo „VeriChip“ v medicíně, v byznysu, kriminalistice, cestovních pasech, „smart card“ atd. Je jednoduché sloučit všechny tyto informace do jednoho jediného čipu implantovaného na ruku člověka a státním zákonem nařídit čipování obyvatelstva.

Z lidského hlediska je implantování čipů nehumánním a nepřípustným narušováním základních lidských práv. Čip implantovaný na ruku:

– zbavuje člověka soukromí, osobní svobody, práva na sebeurčení;

– prostřednictvím nové technologie se v nepovolaných rukou kdykoli stane nástrojem na ovlivňování funkcí životně důležitých orgánů až po jejich úplné vyřazení, tzn. elektronická vražda;

– nové technologie umožňují manipulaci vůle a myšlení člověka. Čip se kdykoli stane prostředníkem takovéto manipulace, která činí z člověka médium lidí, kteří ovládají čip, a to je zločin;

– RFID čipy i nově vyvinuté čipy umožňují elektronickou kontrolu každého pohybu nositele čipu a jeho identifikaci. Tato metoda byla dodnes používaná jen v případě zločinců;

– umožňuje totální kontrolu osobního života, např. co kupuje, kde kupuje, kam cestuje, s kým se stýká, jakých akcí se účastní, …

Používáním čipů, identifikačních čísel, národních a nadnárodních registrů osobních údajů všeho druhu se extrémně narušuje národní bezpečnost jednotlivých států a na prvním místě osobní bezpečnost jedinců. Extrémnímu nebezpečí budou vystaveni lidé patřící k různým etnickým, národním, rasovým, náboženským a ideologickým skupinám. Protože používání klíčového kódového čísla 666 nebylo vedením EU zrušeno, je evidentní, že jde o ideologické používání tohoto antikristovského symbolu, který má ovlivnit osobní život stamilionů lidí. Ze strany EU jde o náboženskou diskriminaci a nerespektování křesťanských duchovních hodnot.

V nacistickém Německu gestapo skrze kontrolu lidí, vedení registrů osobních údajů etnických a náboženských skupin připravilo o život miliony lidí v koncentračních táborech. Ptáme se: Kam směřuje používání elektronické kontroly obyvatelstva skrze čipy, RFID systémy, satelity, národní a nadnárodní registry osobních údajů, které nejsou schopné zaručit bezpečnou ochranu těchto údajů? V rukách koho budou tyto novodobé elektronické koncentrační tábory? Kdo bude mít kontrolu nad zdravotním stavem, vůlí a myšlením jedinců skrze nové technologie? Kdo bude tím vrahem, který bude elektronicky ničit životy jemu nepohodlných lidí? Boží slovo dává odpověď ve 2. kapitole druhého listu Soluňanům: Člověk, který obdrží politickou moc na celém světě, bude úplně posedlý ďáblem (toto je antikrist). Proto se nazývá syn zatracení, kterého Pán Ježíš zničí dechem svých úst.

Vyslovujeme poděkování těm mnichům Kyjevopečerské lávry, kněžím i věřícím pravoslavné církve, kteří ve dnech 29.6.-2.7.2010 a 6.7.-9.7.2010 po celé dny manifestovali před budovou Parlamentu v Kyjevě. Těchto asi 3000 věřících se modlilo, zpívalo nábožné písně a s vírou obcházelo Parlament s úmyslem, aby plánovaný systém čipů nebyl občanům Ukrajiny vnucován prostřednictvím zákonodárství. Kéž tento jejich krok víry přinese pozitivní ovoce pro celou Ukrajinu.

Tolik stručně o čipech a o číslu antikrista.

Apoštolské povolání, které jsme obdrželi od našeho Pána Ježíše Krista, a Jeho Svatý Duch nás pohnuli k tomu, abychom vás jako pastýři upozornili, že ten čas už je tu.

 

Podpisy:  biskupové UPHKC:
Samuel OSBMr
Markian OSBMr
Metoděj OSBMr
Eliáš OSBMr

Ve Lvově 7.7.2010

Kopie zaslané: Poslancům Parlamentu Ruska, Poslancům Parlamentu Ukrajiny, Pravoslavným biskupům Ukrajiny a Ruska

 

Zdroj:

http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/103-cipy-a-cislo-666.aspx

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...