Kategorie: 1 DaS Předměty >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

 
TÉMATICKÉ PLÁNY – 1DaS – DÁLKOVÉ STUDIUM

Témata lekcí na Letní semestr, Zimní semestr
 

TÉMATICKÉ PLÁNY – DÁLKOVÉ STUDIUM

 

Témata lekcí:

 

Letní semestr

1) Pravěk a první státní útvary na našem území – Sámova říše, Velká Morava – cyrilometodějská misie

České země v době knížecí (995–1198) – sjednocení českého státu, sv. Václav

Středoevropská velmoc posledních Přemyslovců (1198–1306)

Lucemburkové na českém trůně (1310–1437) – doba vlády Karla IV., společenská krize na přelomu

14. a 15. stol. v evropském kontextu, Jan Hus (1415)

Husitská revoluce a doba poděbradská (1419–1471) – návrh mírové unie evropských panovníků

Zformování a vývoj českého stavovského státu (1471–1620) za vlády Jagellonců a prvních

Habsburků – česká předbělohorská kultura a věda, Rudolfínská Praha – Židé

2) Třicetiletá válka (1618–1648) – Bílá hora (1620), Albrecht z Valdštejna, Jan Amos Komenský

Habsburská monarchie v době panovnického absolutismu (1618–1740) – život na českém venkově

v době pobělohorské, české baroko, „doba temna“?

Habsburská monarchie v době osvícenského absolutismu (1740–1792) – tereziánské a josefínské

reformy, počátky českého národního obrození

Rakouské císařství v době předbřeznové (1792–1848) – metternichovský absolutismus, počátky

industrializace českých zemí, emancipace českého národa

Revoluční rok 1848–1849

Habsburská monarchie za vlády Františka Josefa I. (1848–1916) – přerod stavovské v občanskou

společnost, vznik moderních českých politických stran, česko-německý rozkol, „belle epoque“

 

Zimní semestr

1) České země za 1. světové války a vznik Československa (1914–1918) – Tomáš Garrigue Masaryk,

čs. legie

První republika – demokratický politický systém, zahraniční politika – Edvard Beneš, národnostní

otázka, hospodářská konjunktura a důsledky krize, appeasement, Mnichovská dohoda

Druhá republika

2. světová válka a německá okupace českých zemí – život v Protektorátu Čechy a Morava, domácí i

zahraniční odboj, heydrichiáda, SNP, pražské květnové povstání

2) Poválečná obnova Československa (1945–1948) – prezidentské dekrety, lidová demokracie,

únorový převrat

Sovětizace Československa po únoru 1948 (1948–1959) – studená válka, Milada Horáková,

základy socialistické ekonomiky

Pokus o demokratizaci a reformu socialismu v ČSSR (1960–1968) – nové společenské ovzduší,

Pražské jaro 1968“ – Alexander Dubček, 21. srpen 1968

Období normalizace v čs. federaci (1969–1989) – Gustáv Husák, Jan Palach, Charta 77,

samizdat, život v „šedé zóně“, protestní akce

Obnovení demokracie v Československu (1989–1992) – 17. listopad 1989, „sametová revoluce“,

Václav Havel, rozpad ČSFR a vznik ČR (1993)

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...