(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Sobota Katedrála postavená v čase.
 

2.Mojž.20,8-11: (kralic.)

"Pomni na den sobotní, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho."

Kdy zavedl Bůh sobotu?

"… Neboť v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho." (verš 11)

Sobotou skončilo a vyvrcholilo stvoření a Bůh sobotu ustanovil po šesti stvořitelských dnech za den odpočinku.

Bůh nebyl unavený, aby musel odpočívat. Sobotu zavedl kvůli nám, abychom s ním měli obecenství – to je pravý význam dne odpočinku (ne, že máme zalehnout na kanape).

  Oddělení soboty není dáno smlouvou se židovským národem, ale vychází z vyšších principů: "Sedmý den je den odpočinutí Hospodina …" (v.11). Odvoláním na stvořitelský týden poukazuje na nežidovský původ. První Žid se narodil až dlouho po potopě.

Bůh má každý den 24 hodin pro nás. Pro nás pokládá za nezbytné, abychom si každý týden sedmý den uvolnili pro něj, zanechali každodenní práce a světili sobotu. Tato doba je vzácným Božím darem. Nutně potřebujeme tento čas, abychom prohloubili naši lásku k Bohu.

1.Mojž.2,1-4: (kralic.)"… A dokonal Bůh dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý …. I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho;…."
Sedmý den Bůh požehnal a posvětil. "Posvětit" znamená oddělit k svatému účelu. Jako se Bible liší od ostatních knih, tak se liší sobota od ostatních dnů. Je posvěcena Bohem Leží na ní zvláštní požehnání, které může přijmout každý, kdo ji světí.

Lidé staví krásné chrámy, ale četli jsme, že to pro Pána Boha nehraje velkou roli. Bůh svoji katedrálu nepostavil v prostoru, ale v čase.

čerpáno z :    http://www.bibleazdravi.net/pp.sobota.html

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...