(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Křesťanské otázky na důležitost desatera, Bible a životních postojů k zákonu i sobotě.
Již Daniel ve Starém zákoně viděl, že bude mocnost, která změní zákon.  Jediné přikázání týkající se času je přikázání čtvrté – Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.

Desatero7den

Bude snaha změnit zákon?
Daniel 7,23-25
„Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. (Ekumenický překlad: Bude se snažit změnit doby a zákon.)

Co řekl Ježíš o zákoně? Bude platit celý a jak dlouho?
Matouš 5,17-19
„Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího.

Je Boží zákon důležitý?
Lukáš 16,17
Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!

Ruší víra v Ježíšovu milost desatero?
Římanům 3,31
Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme.

Co napsal apoštol Pavel o zákoně?
Římanům 7,12
Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.

Jak se pozná láska k Bohu a svým bližním?
1. Janova 5,2-3
To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká.

Lze zkrátit desatero, nebo jej dodržovat?
Matouš 22,37-40
Ježíš mu řekl: Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.
Jozue 22,5
Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách a dodržujte jeho přikázání. Přimkněte se k němu a služte mu celým svým srdcem a celou svou duší.

Jak dlouho je platné desatero?
Žalm 111,7-8
Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla! Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna.

Jaké dal Bůh znamení Božího lidu?
Exodus 31,13
Hospodin Mojžíšovi řekl: „Promluv k synům Izraele: Zachovávejte mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Posvětitel.

Bude Boží přikázání znamením i v posledních dnech?
Zjevení 12,17
Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.

Je Boží schrána s Božím neměnným desaterem i v nebesích?
Zjevení 11,18-19
Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem.“ Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy.

Apoštolové a sobota.
A co první učedníci? Dodržovali zákon a zachovávali stále sobotu i po nanebevstoupení Ježíše Krista?
Skutky 13,14-44
V sobotu šli do synagogy a posadili se…….aby jim o těch věcech vyprávěli příští sobotu……..Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město.
Židům 1,1,9
Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí……Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku, odpočinul od svých skutků, tak jako Bůh odpočinul od svých.

Boží zákon vždy byl, je a bude. Je neměnnou podstatou Boží vlády plné lásky!

Také doporučujeme :
http://www.ZnameniCasu.cz/bozi-zakon-prave-desatero-bozich-prikazani/

 

http://www.bibleazdravi.net/

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...