Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Co myslíte, kolik radosti v životě prožili například Noe, Abraham nebo Josef?…

Podněty k zamyšlení z knihy EGW
„Povinností křesťanů je přesvědčit svět, že víra v Ježíše Krista zbavuje člověka smutku a tísně a naplňuje ho radostí a potěšením. Ti, co přijali Krista za Spasitele, který jim odpouští hříchy, jsou oděni jeho rouchem světla. Snímá z nich hřích a uděluje jim svoji spravedlnost. Jejich radost je úplná. Kdo má lepší důvod zpívat radostné písně než křesťané?
Copak nemají na- ději, že se stanou členy královské rodiny, dětmi nebeského Krále?
Není snad evangelium dobrá zvěst o velké radosti?
Když člověk upřímně a naplno přijímá Boží zaslíbení, jeho život naplní nebeský jas.
(A Call to Medi- cal Evangelism and Health Education, str. 26)

Otázky k rozhovoru
1. Přemýšlejte chvíli o životě některých známých biblických postav.
Co myslíte, kolik radosti v životě prožili například Noe, Abraham nebo Josef? A co Daniel, David nebo Jeremjáš? Nebo Pavel či Jan Křtitel? Co se můžeme naučit z jejich zkušeností, ať už dobrých, nebo zlých, o křesťanově radosti?
2. Jakými způsoby chtějí lidé ve světě dosáhnout štěstí?
Jak spolehlivě tyto věci fungují? Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s prožíváním radosti a štěstí, které nám nabízí svět? Jsou všechny tyto možnosti špatné? Anebo mohou a měly by mít své místo v našem životě?
3. Kolik štěstí nebo radosti bychom mohli nebo měli čekat v tomto žiVotě jako křesťané – kteří znají Boží nekonečnou lásku?
Můžeme být šťastní, když všude kolem vidíme nemoci, utrpení a smrt a když víme, že mnohé čeká věčná záhuba? Není to určitý druh sobectví, těšit se ze svého dobrého údělu, když víme, že jiní zahynou?
4. Povšimli jste si někdy, že čím víc se soustředíme na sebe, tím máme sklon být nešťastnější? Proč to tak je?
5. Proč jsou naděje a zaslíbení věčného života na nové zemi pro naši křes- ťanskou zkušenost tak důležité? Jaký smysl života bychom měli bez této naděje?

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...