(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Mormoni. Tajemství církve. O čem je mormonská teologie
Mormoni a nebiblické učení.Video dokument MORMONI tajemství o církvi.
Mormoni, tedy originální název je:
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD). Upřimně, však více než Krista káží z knihy Mormon svého proroka.

Mormoni, dokument o Církvi  – 41:04 min ………………

Toto video, tento videodokument je sice poněkud staršího data, ale pokud je tomu dnes jinak, jistě bylo mnoho lidí tomu rádo, byl by takový důkaz?

Chybné učejní mormonů, je možné, že mají takovéto údaje ve svých spisech?
Vždyť snad každé malé dítě snad ví, že Ježíš se narodil v Betlémě a ne v Jeruzalémě! a podívejte na další:
mormoni-verouka-spatne-1-Adam-byl-Buh
a
mormoni-verouka-spatne-2-Diky-hrichu-dosahneme-bozstvi

Články víry
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů = CJKSPD ( Mormoni )
Zdroj: Wikipedie

V roce 1830 shrnul prorok mormonismu Joseph Smith nauky CJKSPD do 13 bodů,kterými se řídí dodnes.

 1. Věříme v Boha, Věčného Otce, a v Jeho Syna, Ježíše Krista, a v Ducha Svatého.
 2. Věříme, že lidé budou potrestáni za své vlastní hříchy, a ne za přestupek Adamův.
 3. Věříme, že skrze usmíření Kristovo může býti spaseno veškeré lidstvo, skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia.
 4. Věříme, že prvními zásadami a obřady evangelia jsou: za prvé víra v Pána Ježíše Krista; za druhé pokání; za třetí křest ponořením na odpuštění hříchů; za čtvrté vkládání rukou pro dar Ducha Svatého.
 5. Věříme, že muž musí býti povolán Bohem, skrze proroctví a skrze vkládání rukou těch, kteří mají pravomoc, aby kázal evangelium a vykonával jeho obřady.
 6. Věříme v tutéž organizaci, jež existovala v prvotní Církvi, totiž v apoštoly, proroky, pastýře, učitele, evangelisty a tak dále.
 7. Věříme v dar jazyků, proroctví, zjevení, vidění, uzdravování, vykládání jazyků a tak dále.
 8. Věříme, že Bible je slovo Boží, nakolik je přeložena správně; také věříme, že Kniha Mormonova je slovo Boží.
 9. Věříme všemu, co Bůh zjevil, všemu, co nyní zjevuje, a věříme, že ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se království Božího.
 10. Věříme v doslovné shromáždění Izraele a ve znovuzřízení deseti kmenů; že Sion (Nový Jeruzalém) bude vybudován na americkém kontinentu; že Kristus bude vládnouti osobně na zemi; a že země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu.
 11. Domáháme se výsady uctívati Všemohoucího Boha podle příkazů svého vlastního svědomí a dopřáváme všem lidem stejnou výsadu, nechť uctívají jakkoli, kdekoli nebo cokoli si vyvolí.
 12. Věříme, že máme býti podřízeni králům, prezidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni zákona, že ho máme ctíti a podporovati.
 13. Věříme, že máme býti čestní, pravdiví, cudní, dobrotiví, ctnostní, a že máme činiti dobro všem lidem; vskutku, můžeme říci, že následujeme nabádání Pavlovo – věříme všem věcem, doufáme ve všechny věci, snášeli jsme mnohé věci a doufáme, že budeme schopni snésti všechny věci. Je-li cokoli ctnostné, milé nebo dobropověstné nebo chvályhodné, o to usilujeme.

Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů (Mormoni) ‚věří v postupné pokračující zjevení‘ od Boha (viz 9. článek víry) a uznává ‚otevřený kánon písem jako pokračujících zjevení od Boha‘. Bůh se skládá ze tří rovnocenných osob, a to: Otce, Syna, Svatého Ducha. Otec a Syn mají fyzická těla z masa a kostí. Svatý Duch má duchovní tělo. Člověk byl stvořen podle obrazu těla Božího.

Poznámky:

8, Věříme, že Bible je slovo Boží, nakolik je přeložena správně; také věříme, že Kniha Mormonova je slovo Boží.
Je Bible a kniha Mormon na stejné úrovni?
Zkuste někdy při návštěvě u mormonů spočítat kolik je tam Biblí v porovnání s knihami Mormon a jak často se cituje z které z knih. Subjektivně vás pak může napadnout že Bible je téměř skrytá.

Otec a Syn mají fyzická těla z masa a kostí.
Ovšem toto je velmi odvážné tvrzení, kde je to v Bibli podložené?

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...