Kategorie: KNIHY >
(2 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...

Velký spor věků (cz). Velký spor vekou (sk).
(Vítězství lásky Boží, Velké drama věků)
Elen Gold White (EGW)
Kniha jako dárek ZDARMA.

Kniha, kterou by každý měl za svůj život alespoň jednou přečíst. Kniha Velký spor věků (The Great Controversy), od americké autorky Ellen Gould Whiteové,  je posledním dílem série Drama věků.

V této knize se dozvíte o historii křesťanství od zničení Jeruzaléma v roce 70. Dozvíte se zajímavá historická fakta o reformátorech jako byl John Viklef, Jan Hus, Jeroným, Luther, William Miller. Dozvíte se o sporu dobra a zla, o tom co se na naší planetě odehrává a co nás čeká. Dozvíte se zajímavá fakta o pronikání falešného učení do církve, vliv papežství na tento svět. Tato kniha nahlíží i do budoucnosti, můžete se tak přečíst události, které nás teprve čekají.

Kniha Velký spor věků poprvé vyšla více jak před sto lety, u nás vyšla už několikrát pod různými názvy – Vítězství lásky Boží, Velké drama věků, Velký spor věků.
Knihu si můžete poslechnout i ve formátu Mp3 nebo stáhnout s obrázky v PDF formátu.
Více informací o knize: VelkySporVeku.eu

Tato kniha se dá číst kdykoli a kdekoli, nezabere tolik místa však v mnoha místech vám pomůže. Tato kniha je knihou nejen knihou pro badatele historie, teology, ale i hlavně pro širokou veřejnost, právě pro každého, kdo by rád věděl, jak to bylo a co za tím je, v dějinách naší Zeměkoule.

Tuto knihu v tištěné podobě, si můžete nyní nově objednat ZDARMA.
Objednejte knihu: „VELKÝ SPOR VĚKŮ“, která popisuje, jak Bible osvětluje minulost, přítomnost a budoucnost. Dozvíte se proč je tolik církví, proč reformátoři bojovali za očištění církve i Biblický pohled na celý závěr dějin.

Objednat knihu můžete zdarma:
– emailem: knihy@velkysporveku.eu
– na adrese: Velký spor věků, PO BOX č. 23, Liberec PSČ 460 14
Poštou –
zasíláme i s poštovným ZDARMA !  Objednávkový formulář ZDE
Osobně –
v Praze u nás ZDE – Antik Primak – Praha 7 – Dukelských hrdinů 29

 


Referát ke knize
Kniha Velký spor věků (The Great Controversy) od americké autorky Ellen Gould Whiteové je posledním dílem pentalogie Drama věků. Vyšla u nás už několikrát pod různými názvy – Vítězství lásky Boží, Velké drama věků, Velký spor věků. I když od jejího prvního vydání uběhlo již více než 100 let, jsem přesvědčen, že její poselství zůstává aktuální i dnes.

V této knize je popsána historie sporu mezi pravdou a lží od zničení Jeruzaléma v roce 70 až po události doby konce. Pokud se zajímáte o dějiny Božího lidu plné těžkostí ale i Božích přiznání, o pronikání falešného učení do církve, o boj mezi dobrem a zlem a o biblickou vizi budoucích událostí, tato kniha určitě stojí za přečtení.
Značná pozornost je v knize věnována prorockému výhledu — závěrečným dramatickým událostem lidských dějin, jak je předznamenávají jedinečná biblická proroctví. Těžiště celé knihy však směřuje ke starodávné naději, se kterou žili a ke které se upínali lidé všech věků. Konečná vize končí překvapivým východiskem pro celou naši planetu, která se potýká s problémy, jež jsou běžnými přirozenými prostředky neřešitelné.

Autorka o knize Velký spor věků napsala:

„Kniha Velký spor Věků by měla být šířena mezi široké vrstvy lidí. Obsahuje příběh minulosti, přítomnosti i budoucnosti. V tom, jak načrtává závěrečné výjevy pozemských dějin, přináší mocné svědectví pro pravdu. Všeobecné šíření knihy bych si přála vidět raději než u kterékoli jiné knihy, kterou jsem napsala, protože Velký spor je poslední poselství varující svět podáno mnohem jasněji než v kterékoli jiné mé knize.“
Letter 281, 1905

„Knihu Velký spor věků si cením více než zlato nebo stříbro a mým velkým přáním je, aby se dostala lidem. … Důsledky jejího rozšíření se nemohou posuzovat podle toho, jak se nám to zdá nyní. Tím, že si ji přečtou, budou mnozí vyburcováni a získají odvahu se okamžitě připojit k těm, kdo zachovávají přikázání Boží. Ale mnohem větší množství těch, kdo si ji přečetli, nezaujme své postavení, dokud neuvidí, jak se začnou dít události, které jsou v ní předpovězeny. Naplnění některých předpovědí vzbudí víru, že se odehrají i ostatní, a když bude země osvícena slávou Páně, při ukončení díla, mnohé duše zaujmou své místo na straně přikázání Božích jako důsledek jejího působení.“
CM 128,129.

„Patriarchové a proroci, Daniel a Zjevení a Velký spor věků, jsou knihy nyní potřebné jako nikdy předtím. Měli by být v oběhu, protože pravdy, které zdůrazňují, otevřou mnoho slepých očí.“
SM 123; RH 2-16-1905.

„Knihy Velký spor věků si cením více než stříbra či zlata a velmi si přeji, aby se dostala mezi lidi. Během práce na rukopisu Velký spor věků jsem si často uvědomovala přítomnost andělů Božích. A mnohokrát mi byly scény, o kterých jsem psala, znovu zjevovány v nočních viděních, takže byly v mé mysli svěží a živé.“
Letter 56, 1911

Biblické poselství:

Zjevení 14,6-7 – “Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Zjevení 14,8 – “A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“

Zjevení 14,9-12 – A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.
 


Velký spor věků  //  Ellen Gould Whiteová
(Další názvy – Vítězství lásky Boží, Velké drama věků, The Great Controversy)
Obsah:
1. Znicˇeni´ Jeruzale´ma.
2. Prona´sledova´ni´ v prvni´ch staleti´ch.
3. Doba duchovni´ho temna.
4. Valdensˇti´.
5. Jan Viklef.
6. Hus a Jerony´m.
7. Lutheru°v rozchod s Rˇi´mem.
8. Luther prˇed sneˇmem.
9. Sˇvy´carsky´ reforma´tor.
10. Postup reformace v Neˇmecku.
11. Protest kni´zˇat.
12. Francouzska´ reformace.
13. Holandsko a Skandina´vie.
14. Pozdeˇjsˇi´ anglicˇti´ reforma´torˇi.
15. Bible a francouzska´ revoluce.
16. Otcove´ Poutni´ci.
17. Ohlasˇovatele´ nove´ho jitra.
18. Americky´ reforma´tor.
19. Sveˇtlo pronika´ tmou.
20. Velke´ na´bozˇenske´ probuzeni´.
21. Odmi´tnute´ varova´ni´.
22. Splneˇna´ proroctvi´.
23. Co je to svatyneˇ?
24. Ve svatyni svaty´ch.
25. Bozˇi´ za´kon je nemeˇnny´.
26. Di´lo obnovy.
27. Moderni´ probuzenecka´ hnuti´.
28. Tva´rˇi´ v tva´rˇ soudu.
29. Pu°vod zla.
30. Neprˇa´telstvi´ mezi cˇloveˇkem a satanem.
31. Kdo jsou padli´ andeˇle´?
32. Satanovy na´strahy.
33. Prvni´ velky´ podvod.
34. Mohou s na´mi mluvit zemrˇeli´ lide´?
35. Ohrozˇena´ svoboda sveˇdomi´.
36. Nasta´vaji´ci´ boj.
37. Nasˇe jedina´ ochrana.
38. Posledni´ varova´ni´.
39. Doba souzˇeni´.
40. Vysvobozeni´ Bozˇi´ho lidu.
41. Zka´za zemeˇ.
42. Velky´ spor skoncˇen.

KNIHA JAKO DÁREK ZDARMA, pro naše návštěvníky a čtenáře.
Poštou – zasíláme i s poštovným ZDARMA !  Objednávkový formulář ZDE
Osobně –
v Praze u nás ZDE – Antik Primak – Praha 7 – Dukelských hrdinů 29
—————-
Líbí se vám náš web www.7den.cz ? Líbí se vám naše články? Chcete vědět o novinkách? Chcete dostávat aktualizace? Můžete je dostávat emailem, vložte svůj email v prvním sloupci a klikněte zasílat novinky. Podpořte nás. Přidejte si nás na Facebooku a dejte vědět i ostatním o nás, sdílením fotografií, článků a přidávejte komentáře. Předem děkujeme. http://www.facebook.com/pages/7den/251764341582862

(2 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...