(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

NOE – americky scifi komediální horor – ZÁBAVA nebo VAROVÁNÍ !!!
Film online je zde: www.7den.cz / film-noe

Noemova-archa-blabol

Nový hollywoodský velkofilm Noe, který byl uvedený do kin, vyvolal záplavu reakcí jak ze strany křesťanů, tak i ze strany lidí, kteří nejsou křesťané. Někteří významní křesťanští vůdci pochvalovali biblický epos za 160 miliónů USD, zatímco jiní mají obavy z agresivního prosazování radikálního environmentalismu ve filmu.

Nicméně nejkontroverznějším na filmu je pokus radikálně předefinovat Boží charakter a události, které vedly ke zničení země.

Věnovali jsme velkou pozornost tomu, jak tento film hodnotili křesťané i lidé, kteří nejsou křesťané. A vskutku, ve filmu Noe se objevují některé překroucené prvky a cítíme potřebu vás na ně upozornit:
– Satanovi padlí andělé ochraňují Noeho, zatímco staví archu
– Ve snaze zabránit novému zalidnění země, se Noe pokusí zabít těhotnou manželku svého syna
– Noe je vyobrazen jako bezcitný, hrubý muž, který se zdráhá řídit se Božími pokyny
– Metuzalém je charakterizován jako kouzelník, který vede Noema duchovně!

Samotný Russel Crowe, který hraje Noema, řekl, že toto není příběh do „nedělní školy“ a může zpochybnit chápání Bible diváků. A skutečně tento film byl zakázán v některých Islámských zemích, protože zobrazuje proroka.

Zneuctil tak spisovatel a kameraman Darrena Aronofsky ve snaze „zaplnit mezery“ v příběhu, natolik biblickou událost, že pravé poselství je zaplaveno příliš kreativním vyjádřením a spekulací?

K tomuto novému filmu máme dvě doporučení:
1, přečíst originál!
Přečtěte si sami biblický příběh v Genesis kapitoly 6-8. Nevěřte, že producenti ve filmu věrně představují Písmo. Tvůrci filmu pravděpodobně věří, že Genesis je pouhou pohádkou a snaží se změnit vaše chápání Boha a Bible.
Navíc Boží Slovo nebylo dáno lidem pro zábavu, ale proto, že Písma „mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.“ (2. Timoteovi 3,15). Abychom nalezli pravdu, která mění životy lidí, nemůžeme nahradit osobní pečlivé studium Písma pod vedením Ducha Svatého sledováním kreativních vizuálních efektů o Bibli. Příběh potopy není určen k tomu, aby byl dramatický, rázný, překvapující nebo matoucí. Je hluboce duchovní (1. Korintským 2,14: „Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.“)
2, využijte to k diskuzi
Daný film možná vyvolá mnohé příležitosti k diskuzi o biblickém příběhu s lidmi, kteří toho vědí o Písmu jen velmi málo. Kromě neuvěřitelného vizuálního ztvárnění a navzdory překroucení různých prvků, je to stále příběh relevantní pro naši dobu, protože Kristus řekl: „Jako bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka:“ (Lukáš 17,26). Stejně jako tehdy zaznívala výzva vstoupit do archy, tak Ježíš trpělivě zve lidi k Sobě. Ale nakonec přijde chvíle, kdy skončí doba milosti. Znamení naznačují, že se tak stane velmi brzy. (Matouš 24,37-39: „37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka.“).

Noemova zkušenost je mnohem víc než pohádka. Svět byl kdysi zničen potopou. A jednoho dne bude zničen ohněm (Malachiáš 3,19-21: „19 Hle, přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo páchají svévolno sti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev. 20 Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete se a budete poskakovat jako vykrmení býčci, 21 rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů.). Budete připraveni?

Převzato z: www.AmazingFacts.org/  noah-a-story-of-warning-not-amusement.aspx

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...