(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Rekondiční pobyty Zdravotní dovolená NEW START

Vyzkousˇejte NeWStart — Novy´ zacˇa´tek! Program zdravotni´ obnovy pro kazˇde´ho.

Vsˇichni chceme zˇi´t, naplno ZˇI´T. Snad pra´veˇ proto veˇtsˇina z na´s prˇi´lisˇ mnoho ji´ a neˇkdy i prˇi´lisˇ mnoho pracuje – a naopak ma´lo se pohybuje a ma´lo spi´. Ve shonu, ktery´ je na´m dobou ordinova´n (a ktery´ si mnohdy i sami zpu°sobujeme), si nenajdeme mnohdy cˇas ani na to, abychom veˇnovali pozornost varovny´m signa´lu°m, ktere´ k na´m vysi´la´ na´sˇ prˇeteˇzˇovany´ organismus.

Veˇdecke´ studie prˇitom, pro neˇktere´ z na´s snad poneˇkud prˇekvapiveˇ, poukazuji´ na to, zˇe de´lka i kvalita zˇivota (tedy nasˇe zdravi´) souvisi´ s:
– naším životním stylem z 50%
– ekologickou situací z 20%
– dědičnými faktory z 20%
– lékařskou péčí z 10%

Nasˇe zdravi´ neza´visi´ tedy pouze na vneˇjsˇi´ch okolnostech (ktere´ mnohdy nemu°zˇeme ovlivnit), v prvni´ rˇadeˇ za´visi´ na tom, co jsme pro neˇ my sami ochotni udeˇlat. Uzˇ jen zavedeni´m jednoduchy´ch zmeˇn do nasˇi´ zˇivotospra´vy
a vyuzˇiti´m prˇirozeny´ch le´cˇebny´ch prostrˇedku° mu°zˇeme vy´razneˇ zlepsˇit kvalitu nasˇeho zˇivota v teˇlesne´, dusˇevni´, socia´lni´ i duchovni´ oblasti.

Další informace také na: http://www.magazinzdravi.cz/ozdravne-pobyty (nebo na výše uvedeném telefonu). Letáček v příloze. Srdečně zdraví,

Robert Žižka – vedoucí NEWSTART

Prameny zdraví, o.s.
Roztocká 5/44   —  160 00 Praha 6 – Sedlec
tel. +420 311-712-464   —   mobil: +420 737-303-796
email: zizka@pramenyzdravi.cz   —   web: www.magazinzdravi.cz

Líbí se vám náš web www.7den.cz ? Líbí se vám naše články? Chcete vědět o novinkách? Chcete dostávat aktualizace? Můžete je dostávat emailem, vložte svůj email v prvním sloupci a klikněte zasílat novinky. Podpořte nás. Přidejte si nás na Facebooku a dejte vědět i ostatním o nás, sdílením fotografií, článků a přidávejte komentáře. Předem děkujeme. http://www.facebook.com/pages/7den/251764341582862

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...