(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Jak vybudovat dále rostoucí multigenerační síť učedníků? … živé křesťany… funkční model získávání… postmoderní generace…
Seminář:
Discovery Bible Study (Objevovací studium Bible)

Přednášející:
Nathan Beck (Církev bratrská) +
Broniskava Hyvnarová (Církev adventistů)
KD Krakov, Těšínská 600, Praha 8 (sídliště Bohnice) vstup ZDARMA

Discovery Bible Study (Objevovací studium Bible)

1. Co je to „Discovery Bible Study“?
2. Čím se liší od jiných programů?
3. Co je principem tohoto programu studia Bible?
4. Kdo se může čtení zúčastnit?
5. Jaké jsou podmínky účastníků studia?
6. Jak se věnovat dětem, které jsou přítomné?
7. Jak najít zájemce o čtení Bible?
8. Kde se setkávat?
9. Jak často se setkávat?
10. Jaký používat při studiu překlad Bible?
11. Jak vybrat části Bible ke čtení?
12. Jaká je role vedoucího skupinky?
13. Co není úkolem vedoucího skupinky?
14. Jaké otázky má vedoucí klást?
15. Kam studium směřuje?

1. Co je to „Discovery Bible Study“?

Jde o nástroj hnutí, které je v současnosti rozšířeno po celém světě pod různými názvy. Jedná se o studium Bible v malých skupinkách, které vede posluchače k Bohu. Pracovně pro nás jsme toto hnutí nazvali „Rodinným čtením Bible“. Čtení přímo v rodině není podmínkou, ale často probíhá právě tam. Důležitý je vztah důvěry ve skupince, který rodinné prostředí připomíná. Rodinné čtení Bible je vlastně evangelizační metoda, která vznikla v prostředí Jednoty baptistů. V současné době se ukazuje, že může fungovat v různých podmínkách po celém světě. Pro nás je důležité, že toto hnutí je založeno na poctivém studiu Bible, které vede k rozhodnutím pro Boha. Není založeno na vyučování a vysvětlování věrouky, ale na objevování a pochopení. Vedoucí zde nevystupuje jako učitel, ale jako průvodce. Nemusí to být placený zaměstnanec církve, může to být kdokoli z nás. Vedoucí skupinky se modlí za jednotlivé členy, dává prostor Duchu svatému a důvěřuje, že Duch svatý má tu moc přivést lidi k Bohu, dotknout se jejich srdce a proměňovat je k Božímu obrazu. Proč? Protože sám na sobě to už prožil a ví, že Bůh lidi miluje, že je jejich Stvořitelem i Vykupitelem, že mu na nich záleží. Existuje mnoho evangelizačních metod a „Rodinné čtení Bible“ je jen jednou z nich. Má však předpoklady fungovat i tam, kde lidé o sobě říkají, že jsou ateisté nebo mají v představách zkreslený obraz Boha. Dává lidem možnost svobodné vůle a vlastních rozhodnutí. Ze zkušeností vím, že může přinést dobré výsledky i u nás v naší zemi. Proč ji tedy nezkusit?

2. Čím se liší od jiných programů?

Někteří vkládají své naděje pouze do masových evangelizací. Ale masy stále nikde. Doba se změnila. Vyzkoušeli jsme už několik různých způsobů a zdá se nám, že lidé v našem okolí nejsou pro to připraveni. Zkoušíme tedy různé „mostové programy“, máme mnoho přátel, za které se modlíme a toužíme přinést evangelium i do našich rodin našim blízkým. Ale jak? Někdy používáme konfrontaci a vysvětlování, jak se věrouka naší církve liší od věrouk jiných církví. V zápalu boje zapomínáme na to, že lidé potřebují slyšet evangelium, ve kterém je obsaženo všechno podstatné. Pokud lidé uvěří Ježíši a nechají se vést Písmem, bude v nich formovat jejich nové názory a správný vztah k Bohu, sobě samému i druhým lidem. Bude z nich vychovávat živé a zdravé křesťany.

Vraťme se zpět k masovým evangelizacím. I ty jsou založeny na poznání evangelia. To se však děje formou přednášek, sdělováním poznané pravdy druhým. Bez osobního vztahu je však toto poselství často nepřenosné. Navíc pokud lidé jen sedí a poslouchají, vede je to k pasivitě a nevychová to z nich zralé křesťany ochotné a schopné sloužit druhým. Svět dnes nepotřebuje zástupy lidí, kteří se pouze jednou za týden sejdou v nažehlených košilích v modlitebnách. Jsme sice adventisté sedmého dne, ale nejsme adventisty jen sedmý den v týdnu. Máme jimi být stále. Dnešní nemocný svět potřebuje služebníky, kteří půjdou mezi lidi, stanou se solí světa a světlem pro zbloudilé, kteří se budou za druhé modlit a nabídnou jim pomoc, svůj zájem o ně, část svého času a energii, a kteří je krůček po krůčku povedou cestou víry. Známe i podobné programy čtení Bible. Tento se mi líbí proto, že začíná „od Adama“. Začíná stvořením, představuje Boha jako Stvořitele, milujícího Otce a zároveň Zachránce. Ukazuje, co všechno Bůh pro člověka připravil a jak se k němu člověk, svedený hadem obrátil zády. Představuje Boží zaslíbení a vysvětluje svatyňovou službu. S tím, jak se člověk krok za krokem setkává s nezměrnou Boží láskou, Bůh mu
předkládá i své požadavky a seznamuje jej s Desaterem jako mantinely pro zajištění bezpečného života na této hříchem zamořené zemi. Ježíš Kristus je zde představován ve světle Starozákonních textů a čtenář může nahlédnout, jak On jako Bůh, který
sestoupil na naši zem, jednal s lidmi, jak je miloval až do úplné krajnosti, do ukřižování lidmi, které přišel zachránit. Zároveň čtení biblických příběhů ukazuje, že Ježíš je tím, který má moc i nad smrtí. Je schopen vzkřísit a je vzkříšen z mrtvých. Pro ty, kteří Mu uvěří, chystá nejenom lepší budoucnost na obnovené, hříchu zbavené zemi, ale nazývá je svými dětmi a pozývá je už teď a tady k životu ve svém království. Toto je tedy obsah evangelia a účastníci skupinek se s ním seznamují. Nezískávají
jenom věcné poznání. Studium je vedeno formou objevování a začleňování objeveného do osobního života všech členů skupinky. Lidé, kteří se programu účastní, jsou také povzbuzování k tomu, aby příběhy dále promýšleli, pokoušeli se je převyprávět a pochopit, a aby to, co získali, předali dalším. Tak tento program vede k aktivitě všech, kteří jsou do něj zapojeni.
To, že začínáme se čtením Písma u prvních příběhů Starého zákona, je předpokladem správného pochopení evangelia. Čtenáři vnímají odlišnost kultury ve starozákonní době a hledají principy, které jsou nadčasové. Díky tomu může Písmo promluvit i do jejich vlastního života. Když pochopí tyto principy a když pochopí evangelium, mohou pochopit později i poselství všech dalších biblických příběhů.
Na této metodě se mi líbí i to, že skupinka není závislá na svém vedoucím, ale na Bohu. Vedoucí se modlí za jednotlivé členy a vede je k tomu, aby byli otevření Božímu působení. Ve chvíli, kdy skupinka projde celým programem, může se rozhodnout, jak bude dále pokračovat. Např. pomocí studia příběhů Janova evangelia se může dále zdokonalovat ve službě, kterou už vlastně začala na začátku setkávání, ale může i růst ve víře. Také se může scházet k oslavě Boha (bohoslužbám) s dalšími podobnými skupinkami a založit tím nové společenství. V něm se lidé budou také sdílet o tom, jak Hospodin v jejich životě jedná, společně se modlit za další lidi kolem sebe a plánovat další službu.

3. Co je principem tohoto programu studia Bible?

Program rodinného studia Bible vede k tomu, že lidé, kteří se setkávají nad Písmem, získávají už od prvních setkání DNA křesťana. Všimněte si, prosím, že v přírodě má malé semínko i vzrostlý strom, zárodek kuřete ve skořápce i dospělý kohout stejné DNA. Jaké DNA má mít křesťan? K čemu jsou lidé ve skupinkách vedeni už od prvního setkání?
Hledat důvody k vděčnosti.
Všímat si potřeb druhých, být ochotný pomoci, učit se pomáhat.
Učit se naslouchat.
Číst biblické příběhy a uvažovat o nich vcelku, nevytrhávat verše z kontextu a nepoužívat je ke zdůvodňování a obhajování vlastních představ.
Brát Písmo vážně.
Být otevřený změnám ve svém životě.
Sdílet se s druhými

4. Kdo se může čtení zúčastnit?

Rodinného čtení Bible se může účastnit každý, kdo má chuť a dovede si pro to udělat čas. Nezáleží na věku ani na vzdělání. Společnému čtení se nebrání ani lidé, kteří o sobě říkají, že jsou ateisté. Nikdo jim zde totiž nevnucuje vlastní názory, jde jen o to, že naslouchají příběhům a uvažují, jak se mohou dotýkat jejich vlastního života.

(Podle semináře Nathana Becka zpracovala Bronislava Hyvnarová)

Celý dokument je zde:
https://docs.google.com/file/d/10LBc8v4Vbx1o69Xe8KzleApxYojwOk-ukmu6ebzwNHq4LKgUYtaB6_rSlUNY/edit?usp=sharing

Křesťanské akce, sbor Bohnice, Beroja,

—————-
Líbí se vám náš web www.7den.cz ? Líbí se vám naše články? Chcete vědět o novinkách? Chcete dostávat aktualizace? Můžete je dostávat emailem, vložte svůj email v prvním sloupci a klikněte zasílat novinky. Podpořte nás. Přidejte si nás na Facebooku a dejte vědět i ostatním o nás, sdílením fotografií, článků a přidávejte komentáře. Předem děkujeme. http://www.facebook.com/251764341582862

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...