(2 hlasů, průměr: 5,50 z 10)
Loading...

Stvoření světa, foto, fototapeta  Autor – MobiusCo

Genesis 1
Stvoření světa. Stvoření země.
Genesis 2
Stvoření člověka, přírody

Genesis 1

 

 • 1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
 • 2Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
 • 3I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
 • 4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
 • 5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
 • 6I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“
 • 7Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.
 • 8Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
 • 9I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak.
 • 10Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.
 • 11Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak.
 • 12Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.
 • 13Byl večer a bylo jitro, den třetí.
 • 14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
 • 15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.
 • 16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
 • 17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
 • 18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
 • 19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
 • 20I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“
 • 21I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.
 • 22A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“
 • 23Byl večer a bylo jitro, den pátý.
 • 24I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.
 • 25Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.
 • 26I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
 • 27Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
 • 28A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“
 • 29Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.
 • 30Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak.
 • 31Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Genesis 2

 • 1Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy.
 • 2Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo.
 • 3A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
 • 4Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V den, kdy Hospodin Bůh učinil zemi a nebe,
 • 5nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh nezavlažoval zemi deštěm, a nebylo člověka, který by zemi obdělával.
 • 6Jen záplava vystupovala ze země a napájela celý zemský povrch.
 • 7I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
 • 8A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.
 • 9Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého.
 • 10Z Edenu vychází řeka, aby napájela zahradu. Odtud dál se rozděluje ve čtyři hlavní toky.
 • 11Jméno prvního je Píšon; ten obtéká celou zemi Chavílu, v níž je zlato,
 • 12a zlato té země je skvělé; je tam také vonná pryskyřice a kámen karneol.
 • 13Jméno druhé řeky je Gíchón; ta obtéká celou zemi Kúš.
 • 14Jméno třetí řeky je Chidekel; ta teče východně od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat.
 • 15Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.
 • 16A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst.
 • 17Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
 • 18I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“
 • 19Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve.
 • 20Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
 • 21I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.
 • 22A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.
 • 23Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“
 • 24Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
 • 25Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.

 

 

(2 hlasů, průměr: 5,50 z 10)
Loading...