(4 hlasů, průměr: 7,25 z 10)
Loading...

V Bibli schází verš. Ztracený verš Bible.
Nechybí Vám v Bibli verš skutky 8:37? Pokud ano, rozhodně to není náhoda. Křest v dospělosti, v mládí, v dětství? Když jste uveřili v Pána Ježíše Krista, už jste se dali pokřtít? Pro křest je stanovena jedna podmínka – a to jestliže člověk věří celým svým srdcem, teprve potom je to dovoleno, pak se to může udělat. Žádné maličké dítě nevěří celým svým srdcem, pokud by zemřelo, jde rovnou do nebe…

Hledej ztracený verš Bible

 

Studijní překlad Bible od KMS:
Skutky apoštolské 8:29  Duch řekl Filipovi: „Přistup a připoj se k tomuto vozu.“
30  Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izaiáše, i řekl: „Rozumíš tomu, co čteš?“
31  On řekl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí?“ A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu.
32  To místo Písma, které četl, bylo toto: ‚Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa.
33  Ve svém ponížení byl zbaven práva. Kdo bude vyprávět o jeho pokolení? Vždyť jeho život je vzat ze země.‘
34  Eunuch Filipovi řekl: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, či o někom jiném?“
35  Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa Písma a zvěstoval mu Ježíše.
36  Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě. Eunuch řekl: „Hle, voda. Co brání, abych byl pokřtěn?“
37  Filip řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to dovoleno.“ Odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“
38  Rozkázal zastavit vůz a oba, Filip i eunuch, sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil.
39  Když vystoupili z vody, Pánův Duch uchopil Filipa a eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se.
40  Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všechna města a zvěstoval evangelium, až přišel do Cesareje.

 

Nová Bible Kralická:
Skutky apoštolské 8:29  Duch tedy řekl Filipovi: „Jdi blíž a připoj se k tomu vozu.“
30  A když Filip přiběhl, uslyšel ho, jak čte proroka Izaiáše, a řekl: „Rozumíš snad tomu, co čteš?“
31  A on řekl: „Jak bych mohl? Jedině, kdyby mě někdo vedl.“ A prosil Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu.
32  A to místo v Písmu, které četl, bylo: „Byl veden jako ovce na porážku a jako je beránek němý před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa.
33  Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť jeho život je vzat ze země.“
34  Komorník tedy řekl Filipovi: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném?“
35  Filip tedy otevřel ústa a počínaje tímto místem Písma mu začal kázat Ježíše.
36  A jak jeli, přijeli cestou k jakési vodě a ten komorník řekl: „Pohleď, voda. Co mi brání, abych byl pokřtěn?“
37  Filip tedy řekl: „Jestliže věříš z celého srdce, je to možné.“ A on odpověděl: „Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn!“
38  Poručil, aby vůz zastavil, a oba sestoupili do té vody, Filip i komorník, a pokřtil ho.
39  Když pak vystoupili z vody, Pánův Duch uchvátil Filipa a komorník ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se.
40  Filip pak byl nalezen v Azotu. Procházel všechna města a kázal jim evangelium, až přišel do Cesareje.

 

Bible Kralická:
Skutky apoštolské 8:29  I řekl Duch k Filipovi: Přistup a přiviň se k vozu tomu.
30  A přiběh Filip, slyšel jej, an čte Izaiáše proroka. I řekl: Rozumíš-liž, co čteš?
31  A on řekl: Kterakž bych mohl rozuměti, leč by mi kdo vyložil? I prosil Filipa, aby vstoupil na vůz, a seděl s ním.
32  Místo pak toho Písma, kteréž četl, toto bylo: Jako ovce k zabití veden jest, a jako beránek němý před tím, kdož jej střiže, tak neotevřel úst svých.
33  V ponížení jeho odsouzení jeho vyhlazeno jest, rod pak jeho kdo vypraví, ačkoli zahlazen byl z země život jeho?
34  A odpovídaje komorník Filipovi, dí: Prosím tebe, o kom toto mluví prorok? Sám-li o sobě, čili o někom jiném?
35  Tedy otevřev Filip ústa svá, a počav od toho Písma, zvěstoval jemu Ježíše.
36  A když jeli cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník: Aj, teď voda. Proč nemám býti pokřtěn?
37  I řekl Filip: Věříš-li celým srdcem, slušíť. A on odpověděv, řekl: Věřím, že Ježíš Kristus jest Syn Boží.
38  I rozkázal státi vozu, a sstoupili oba do vody, i Filip i komorník. I pokřtil ho.
39  A když vystoupili z vody, Duch Páně pochopil Filipa, a neviděl ho více komorník; i jel cestou svou, raduje se.
40  Filip pak nalezen jest v Azotu; a chodě, kázal evangelium všem městům, až přišel do Cesaree.

 

Podívejte se:
Je ve vaší Bibli tento verš? Skutky 8:37
V Bibli schází verš, je to náhoda? Ztracený verš Skutky 8.37

 

Ztracený verš, přidaná slova, nebo ubraná, je to důležité?
Apoštol Jan cituje v knize Zjevení slova Ježíše: „Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy:
Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize.
A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.“
(Zjevení 22,18-19)

 

A co jiný verš? Římanům 16,24
http://vlastikfurst.blog.idnes.cz/c/253613/Ztraceny-vers.html

 

Hledej ztracený verš Bible. Možná tam budeš mít poznámku „h“ že by h – jako hledej? 🙂

Chybejici-vers-Bible-Skutky-8-37

Chybějící verš Bible Skutky 8.37

 

 

———–
7den.cz Sedmý den, Křesťaský web, křesťanské stránky VIDEA články názory odkazy
Líbí se vám naše strány? Chcete vědět o nových článcích? Chcete nás podpořit?
Přidejte se nás na Facebook zde: www.Facebook.com/7den

(4 hlasů, průměr: 7,25 z 10)
Loading...