(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...

Hus za zmatku trojpapežství v letech 1378-1417 (podobné dnešku)

Videodokument, přednáška: Jan HUS – pravdy o Janu Husovi v dobovém kontextu.

Jak bylo, ví Bůh.
Až se Bůh smiluje, pravda vyplave a Češi přestanou být klamáni zednářskými školními výklady.
Vhodné slyšet do konce, co katolického přednesl r.2010 farář CČSH adventistům. Byl členem vatikánské husovské komise. Chadima, farář Církve československé husitské.

Časový záznam přednášky:
1:24:30 hod – Stoupenci italského údajného proroka Jáchima Fiore se dali do vraždění odpůrců.
1:31:00 hod – Trojpapežství – 3 muži zároveň zvoleni skrze kardinály za papeže a současně nastala smrt spravedlivého císaře Karla IV., ochránce církve.
1:34:00 hod – Adamité – šílení nazí nudisté.

1:38:00 hod – Hus nazval papeže (či vzdoropapeže) Antikristem, čili nespasitelným.
1:41:00 hod – Hus říká, že svátosti jsou neplatné od hříšných kněží.

1:47:00 hod  – Václav IV. pokakal a počůral oltář v kostele při svém křtu. Později z něj alkoholik (L: i nudista a závislák na sexu s prostitutkami.
Viz Ivan Slavík: Svatý a popíraný, milovaný a vysmívaný. Čtení o sv. Janu Nepomuckém, vydalo nakladatelství Svatojanské dílo v Jemnicích u Strakonic r.1993, str.29, 37-45)
1:54:40 hod – kněz sv. Jan Nepomucký zavražděn králem Václavem IV. 1h Milíčův žák postavil Betlém, další měl syna Prokopa – velitele husitských vojsk.
1:03:00 hod – Husita Jakoubek ze Stříbra učil blud, že každá tradice je falešná.
1:11:00 hod – zázračně či zdánlivě zázračně je na hostiích krev, zkoumá to Mistr Jan Hus – řekl, že je to jen rez z rezavé vody.
1:15:00 hod – Nominalismus říká, že hřích neruší svátosti, realisti naopak, že ruší.
1:21:00 hod – Král Václav IV. zrušil rektora 1h23 Václav IV. opilec po prohře kašle na politiku a tím i na ochranu Husa.
1:21:00 hod – Hus nazve papeže Antikristem 1h27 Přednášející pan Chadima je členem nedávné husovské papežské komise.
1:21:00 hod – Vypadá to, že bludy pak Hus tají 1h43 Už předhusité nesnášeli žebravé řády-inkvizitory. Hus je spojen s Václavem IV. a se vzdoropapežem.
1:47:00 hod – bullou vzdoropapeže či papeže odsouzen viklefismus 1h53 Hus-papež je Antikrist, pokud je ve smrtelném hříchu.
1:58:00 hod – Kostnický koncil papeže už nepotřeboval 2h Viklef bludně proti transsubstanciaci, Hus ale použil jiné slůvko než Viklef i než slůvko transubstanciace (L: Polští teologové myslí, že Hus učil podobně bludně jako Luther, že při mši svaté ve sv. eucharistii Kristus je, ale po mši už tam v eucharistii Kristus přestává být). Někde Hus napsal pravověrně, že svátosti udělované i smrtelně hřešícím knězem jsou platné, ale udělované jsou nehodně tomu knězi, ten je přijímá ke svému zavržení (ale věřícím laikům, když nejsou v těžkém hříchu, jsou ke spáse).
2:13:00 hod -Husitský ženatý farář Chadima říká, aby vypadal vtipně, protimnišskou hloupost, jakoby si tehdejší mniši inkvizitoři rádi prohlíželi nahé ženy (ve skutečnosti po tom asketi s mnišskými sliby netoužili a vyhýbali se tomu co nejvíce).
2:15:00 hod – 20 svědků přísahalo asi křivě proti Husovi, Hus odpověděl, že lžou.
2:16:00 hod – Chybou, strategickou, u Husa bylo, že než šel k církevnímu koncilu, tak se odvolal ke světskému sněmu.
2:22:00 hod – Papež Martin V. (po smrti předchozího papeže) odmítl většinu dekretů protipapežského Kostnického koncilu, ale potvrdil jen ty dekrety odsuzující kacířské věty, připsané Husovi. Čili věty, že svátosti udělované knězem, který je právě ve smrtelném hříchu, jsou neplatné-čili že jsou bez Krista, označil ex catedra za prokleté a že kdo by tyto věty učil, ten nepatří do církve. (L: Pravdou je, že vysvěcený biskup a kněz, který při mši sv. opakuje slova Pána Ježíše Krista z poslední večeře o tělu a krvi, i kdyby právě žil v těžkém hříchu, a těžkým hříchem je i nevíra v Krista, tak svátosti jsou platné – čili Kristovy. V této věci bloudí mravný moravský biskup Eliáš Antonín Dohnal, žijící ve Lvově. Dohnal však správně chápe, že důvěřovat biskupovi či knězi, který nevěří v Krista, je šílená neopatrnost. Této šílenosti se dopouští mnoho dnešních křesťanů a pak stejně jako jejich nevěřící biskupové a kněží postupně ztrácí víru a těžce hřeší.)
2:28:00 hod – Hořící Hus zpíval mariánskou píseň (L: čili nepovažoval prosbu k Panně Marii v nebi, aby se za něj u svého Syna přimluvila, za hřích. Všichni protestanti od času Luthera považují takovou prosbu za hřích modloslužby podobně jako čarodějnictví). Hus dostal nejtěžší formu upálení, nebyli k němu milosrdní tím, že by přidali seno, které by ho před ohněm napřed udusilo.
2:34:00 hod – Král Zikmund se před upálením Husa zastává, ale protože Hus se odvolal ke svědomí, že nelhal, a proto nepřizná, že učil bludy, tak král Zikmund po smrti Husa vyhrožuje upálením každému Čechu. Tím si Čechy proti sobě postavil (L: a začne válka, jako začala občanská válka na Ukrajině po upalování proruských policistů v lednu 2014 skrze proukrajinské kyjevské majdanovce. Naplnilo se tím vidění arcibiskupa Jenštejna z r.1378 o zvolení satanského vzdoropapeže a následující válce v českém království pod vedením satanem inspirovaných kališnických kněží a to, že Češi budou dlouhý čas pohrdat každým papežem a všemi svatými svátostmi.
Viz Ivan Slavík: Svatý a popíraný, milovaný a vysmívaný. Čtení o sv. Janu Nepomuckém, vydalo nakladatelství Svatojanské dílo v Jemnicích u Strakonic r.1993

(1 hlasů, průměr: 10,00 z 10)
Loading...