Kategorie: 1 DaS Předměty >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Test stahuj zde: Test_Zkouska_2-DaS.doc
http://www.7den.cz/ftp/svatyjan/1DaS/Dejiny/

Test ke zkoušce pro dálkové studium:

 

Jméno, příjmení: FORMA: samostatná práce

TERMÍN: 1.–2.– 3. Počet bodů: max. 100 / HODNOCENÍ: PROSPĚL (A) – NEPROSPĚL (B)

 

I. část: Zakroužkujte (jednu) správnou odpověď CELKEM: 30 BODŮ

 

– do roku 1648:

1. V jakém roce byla vydána tzv. Zlatá bula sicilská (zaručující mimo jiné dědičný titul pro české krále)?

a – 995, b – 1212, c – 1278, d – 1348

 

2. Jak se jmenoval panovník, za jehož vlády přišli na Velkou Moravu byzantští misionáři Konstantin a Metoděj?

a – Pribina, b – Sámo, c – Svatopluk, d – Rastislav

 

3. Jaká stavba je zachycena na obrázku?

a – chrám Panny Marie Sněžné v Praze, b – chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, c – radnice Nového Města pražského, d – Betlémská kaple v Praze

 

4. V jakém roce došlo k památné bitvě u Moháče?

a – 1515, b – 1520, c – 1526, d – 1546

 

5. Který z našich světců nepocházel z rodu Přemyslovců?

a – Václav, b – Ludmila, c – Vojtěch, d – Anežka

 

6. V jaké roce byli u nás vyvražděni Slavníkovci (došlo ke sjednocení českého státu)?

a – 935, b – 955, c – 995, d – 1025

 

7. Čím se proslavil Kosmas?

a – založil pražské biskupství, b – pozval na Velkou Moravu cyrilometodějskou misii, c – dal zavraždit mladšího bratra Václava, d – stal se prvním českým kronikářem

 

8. K jaké události nedošlo za vlády (1346–1378) českého krále Karla IV.?

a – založení Nového Města pražského, b – úmrtí Jana Žižky z Trocnova u Přibyslavi, c – bitva u Kresčaku, d – výzdoba kaple sv. Kříže na Karlštejně

 

9. Kdo je autorem slavného výroku „Toho bohdá nebude, aby král český z boje utíkal“?

a – Jan Želivský, b – Jan Hus, c – Jan Lucemburský, d – Jiří z Poděbrad

 

10. Který z těchto Habsburků se stal v roce 1526 českým králem?

a – Ferdinand I., b – Rudolf II., c – Václav IV., d – Maxmilián II.

 

11. K jaké bitvě došlo 8. listopadu 1620?

a – u Lipan, b – u Slavkova, c – na Bílé hoře, d – u Sadové

 

12. S jakou událostí je spojován panovník na obrázku (obraz je od malíře Giuseppa Arcimbolda)?

a – vydání tzv. Majestátu na náboženskou svobodu (1609), b – bitva na Bílé hoře, c – konec třicetileté války, d – povstání Chodů v čele s Janem Sladkým Kozinou

 

– po roce 1648:

13. Který z následujících výroků není pravdivý?

a – pobělohorská doba je v Čechách ve znamení rozkvětu baroka, b – na rekatolizaci měli u nás velký podíl především jezuité, c – v době pobělohorské došlo k uvolnění nevolnictví, d – nejvíce byl po třicetileté válce v našich zemích uctíván sv. Jan Nepomucký

 

14. Který z následujících panovníků vydal tzv. toleranční patent?

a – Josef II., b – Marie Terezie, c – František Josef I., d – Leopold II.

 

15. Jaká událost konce 19. stol. je popsána v následující charakteristice?

Charakteristika: Aféra, v níž se angažoval T. G. Masaryk. V souvislosti se soudní kauzou okolo vraždy Anežky Hrůzové vystupoval proti pověrám a primitivnímu antisemitismu.

a – fundamentální články, b – punktace, c – hilsneriáda, d – boj o Rukopisy

 

16. Kdo je muž na obrázku?

Nápověda: Diplomat, rakouský kancléř, který působil ve službách Habsburků a byl hlavním režisérem tzv. tančícího kongresu ve Vídni (1814–1815).

a – Klemens von Metternich, b – František I., c – Alexander Bach, d – Otto von Bismarck

 

17. Které pojmy a jména nesouvisí se vznikem Československa (1918)?

a – Jaltská konference, b – Martinská deklarace, c – Karel Kramář, d – versailleská mírová konference

 

18. Jaký významný čs. politik je popsán v následující charakteristice?

Charakteristika: Slovenský vědec, astronom, zasloužil se o formování čs. legií ve Francii. Zahynul při návratu do svobodné vlasti při letecké nehodě.

a – T. G. Masaryk, b – M. R. Štefánik, c – E. Beneš, d – K. Kramář

 

19. V jakém roce vypukla tzv. světová hospodářská krize?

a – 1919, b – 1925, c – 1929, d – 1935

 

20. Jaký významný čs. politik z dob tzv. první republiky je zachycen na obrázku?

a – T. G. Masaryk, b – E. Hácha, c – E. Beneš, d – A. Švehla

 

21. V jakém oboru dosáhl světové proslulosti podnikatel Tomáš Baťa?

a – ocelářství, b – peněžnictví, c – obuvnictví, d – zbrojařství

 

22. Kdo to byl Emil Hácha?

a – zastupující říšský protektor, b – státní prezident Protektorátu Čechy a Morava, c – předseda protektorátní vlády, popravený po příchodu R. Heydricha do Prahy, d – člen parašutistické skupiny Anthropoid

 

23. K jaké události došlo 17. listopadu 1939?

a – atentát na Reinharda Heydricha, b – vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, c – uzavření českých vysokých škol, d – zemřel Emil Hácha

 

24. Kdo byl předchůdcem Klementa Gottwalda v prezidentské funkci?

a – Ludvík Svoboda, b – Edvard Beneš, c – Jan Masaryk, d – Antonín Zápotocký

 

25. K jaké události došlo u nás za funkčního období prezidenta zachyceného na této fotografii?

a – přijat zákon o vzniku JZD, b – proběhl divoký odsun Němců, (Zatím nehodnoceno.)

Loading...