(2 hlasů, průměr: 9,50 z 10)
Loading...

Jak Pán Bůh obnovuje hříchem

zdecimovaného člověka

 

Úvod: Někteří lidé se domnívají, že náboženství není propojeno s naším „pozemským“ životem, s naším tělem. (Příklad – farář si připravuje kázání a kouří a pije alkohol). Věřící mnoha církví kouří, přejídají se, pijí alkohol a domnívají se, že „spasení“ je pouze „duchovní proces“, který nezasahuje do života. Není to pravda. Bůh, který stvořil člověka, si přeje, aby byl zdravý a šťastný. „Boží království“ začíná už zde – v srdci, v těle, ve vztazích, v církvi, ve službě jiným.

 

Ďáblovi se podařil „mistrovský tah“: oddělil „duchovno“ od praktického života. Lidé žijí nezdravě, přepracovávají se, jsou chamtiví a závidí si, nenávidí se (a přitom si myslí, že „slouží Bohu“).

 

Příklad: Saul z Tarsu před obrácením „sloužil Bohu“ tím, že nenáviděl jinověrce, ubližoval jim… Pak se mu zjevil Ježíš (Skutky, 9. kapitola) a on přehodnotil celý život. Propojil tělesný, duševní, duchovní a vztahový život a dovolil Pánu Bohu, aby víra prolnula všechny dimenze jeho života. Naplnil život láskou k lidem a službou a přitom dokázal sebe sama uchránit od zla, fanatismu, nelásky…

 

Jezis-leci-1

I. Základní dimenze života

Lidský život se odehrává ve 4 základních dimenzích, které zasáhl a narušil hřích (1 Mojžíšova 1, 26-28). Ježíš Kristus přišel na svět proto, aby OBNOVIL a uzdravil celého člověka (1 Tesalonickým 5,23).

Ježíš – Bůh – se stal člověkem proto, aby nám porozuměl, ale také aby nás vykoupil. Jeden z nejkrásnějších textů o ceně, kterou Ježíš MUSEL přinést, je Filipským 2,5-10. Byl rovný Bohu (duch. bytost), stal se člověkem (přijal lidské tělo), žil a nakonec zemřel za nás (trpěl) a pak vstal z mrtvých jako Bůh a také jako člověk (Syn člověka přijde podruhé na svět).

Když Ježíš působil na světě, pak konal čtyři činnosti, kterými OBNOVOVAL čtyři oblasti lidského života (Matouš 4,23-25). Všechny zmíněné dimenze člověka jsou vzájemně propojené a na sobě závislé, narušení jedné vede k narušení všech (tzv. psychosomatické nemoci). Dnešní lidé jsou průměrní v oblasti tělesné, obři v oblasti intelektuální, informační a rozumové, trpaslíci v oblasti duchovní a nemocní v oblasti vztahů. Ježíš uzdravoval lidi ve všech oblastech a učil lidi jak správně žít a udržovat si celostní zdraví. Bůh si přeje, abychom byli skutečně šťastní.

 

Dimenze lidského života:
1. Duševní oblast
2. Tělesná oblast
3. Duchovní oblast
4. Vztahová oblast

 

1. Duševní oblast – psychika
(řec. psyché) zahrnuje:
a) ROZUM (kognitivní schopnosti: uvažování, zkoumání, poznání, informace).
b) EMOCE (prožívání a reflexe prožívání, „odstup od sebe“, city, postoje).
c) VŮLI (zvažování, rozhodování a realizaci rozhodnutí, morální aspekt).
V dnešní době se klade velký důraz zejména na informace a jejich zpracovávání. Ježíš „učil“ lidi novým skutečnostem, On je a Jeho slovo – Bible – jsou zdrojem veškeré moudrosti (Kolosenským 1,15-20)

 

2. Tělesná oblast – somatika
Tělo (řec. soma). Tělo je nositelem všech dalších oblastí. V něm prožíváme skutečně svůj život, je důležitou složkou člověka. Je potřeba o ně dobře pečovat. V dnešní době západní medicína rozvíjí poznatky víceméně o těle, ale častokrát nepoukazuje na širší souvislosti. Naše smysly, které jsou fyzickou součástí těla, nám předávají podněty do oblasti psychické (mozek, emoce), které je zpracovávají a reagují na ně. A vice versa – naopak to funguje také – duševní podněty (strach, radost, závist, nenávist, štěstí…) ovlivňují tělesné zdraví. Ježíš věnoval hodně sil a času skutečnému UZDRAVOVÁNÍ – uzdravoval všechny tělesné, duševní i duchovní nemoci. Přišel z čistého nebe na hříchem zamořenou zemi, dotýkal se malomocných, neštítil se lidských nemocí a ukázal, že mu na lidském zdraví záleží. I my bychom měli poslouchat jeho rady v Písmu a udržovat své zdraví v co nejlepší kondici.

 

3. Duchovní oblast – spiritualita
Duchovní (spirituální) oblast (pneuma). Je to oblast, která člověku umožňuje VĚŘIT, chápat duchovní svět, KOMUNIKOVAT s Bohem v modlitbě, vnímat a prožívat duchovní svět. Souvisí i s duševní kapacitou (poznání), ale není na ní závislá. Můžeme věřit i tomu, co nevnímáme smysly a nechápeme rozumem (Židům 6,1-2; Židům celá 11 kapitola). Ježíš přišel proto, abychom mohli věřit v Něj a celý duchovní svět (nebe, andělé, věčný život…). Proto je víra klíčovým projevem duchovního života (Jan 3, 15-17).

 

4. Vztahová oblast
Vztahová (sociální) dimenze. Člověk nemůže žít sám, rodí se ze vztahu, vyrůstá ve vztahu, buduje své nitro vztahem, potřebuje vztahy s jinými. Matouš opakuje svoje líčení Ježíšova života (Matouš 4,23-25) ještě jednou (kapitole 9,35-38). Netrpěl sklerózou, ale chtěl dodat onu čtvrtou dimenzi lidského života.

Ježíš se dívá na zástupy a vidí, že lidé jsou skleslí (zklamaní, rozháraní, zmatení) jako „ovce bez pastýře“. On se dívá na lidi se soucitem a naplňuje vztahovou potřebu. Prorok Izaiáš (Izaiáš 7,14) předpovídá narození „syna z panny“ a anděl, který zvěstoval Josefovi narození Ježíše (z panny), použil stejná slova pro Ježíše (Matouš 1,21): „dáš mu jméno Immanuel“ (v překladu: „Bůh s námi“). Bůh v Kristu přišel na svět proto, aby „byl s lidmi“ – to znamená přítomnost, podporu, empatii, pomoc…

Lidé bez Boha jsou strašlivě osamělí (nejčastějším psychickým problémem, který vede k depresím i sebevraždám, je osamělost – nikdo mne nemá rád, nikdo se o mne nezajímá…). Ale Ježíš se zajímá a je s námi každý den. Zve každého životem unaveného a vyčerpaného člověka k sobě (Matouš 11,28) a slibuje, že bude s námi „až do konce“ (Matouš 28, 18-20). My máme lidi přivádět ke Kristu a nabízet jim podporu, pomoc a lásku – jsme jeho nástrojem ke službě druhým.

 

 

II. Jak zlepšit zdraví?

Jak si máme uchovávat a zlepšovat zdraví? Duševní zdraví: pozitivní postoje, vděčnost, přemýšlet o hezkých věcech (Filipenským 4,8), mít koníčka, umět přijímat životní dary i rány a postupně se z nich zotavovat. Tělesné zdraví: střídmost, pohyb, radostná mysl, vyvarovat se škodlivých potravin (nadužívání masa, tučných věcí, alkoholu, sladkostí…), nekouřit, nepít alkohol, vyvarovat se fanatismu. Duchovní zdraví: láska k Bohu a „denní život s ním“, pozitivní vztah k Bibli a její pravidelné čtení a aplikace v životě, modlitba, společenství církve, služba lidem… Vztahové zdraví: milovat jiné, vážit si druhých, nezávidět, ale přát hezké, umět odpouštět a dávat novou šanci, pochvalou budovat pozitivní sebepojetí druhých (i své), dostatečně otevřeně a laskavě komunikovat, pomáhat a sloužit druhým… Bible nám poskytuje hodně cenných rad, jak můžeme na tomto světě žít zdravě, spokojeně a užitečně.

 

Obnova zdraví.
Biblický termín „spasení“ ve skutečnosti znamená ÚPLNOU OBNOVU člověka (duševní, tělesnou, duchovní, vztahovou), a to částečně už tady na světě a definitivně při příchodu Ježíše Krista na svět – kdy všechno obnoví do původní funkčnosti a krásy, jak o tom hovoří Jan 3,16 slovy „život věčný“.

 

Celostní zdraví
Celostní zdraví člověka (těla, duševní, duchovní i vztahové). Církev adventistů před časem na jedné z amerických klinik shrnula biblické učení o zdraví do programu NEW START. Ten se realizuje v mnoha zemích a je velmi jednoduchý, ale zároveň účinný. Jde o to, že absolvováním tohoto programu člověk dělá „nový začátek“ v péči o své zdraví a zároveň se učí, na co má klást důraz.

 

N – nutrition (strava) – maximálně jednoduchá, rostlinná, abstinence od alkoholu
E – exercise (dostatek pohybu, cvičení)
W – water (dostatek tekutin) pití vody, šťáv, džusů

S – sunshine (přiměřeně vystavit tělo slunečním paprskům), likvidují bacily, vitamín D
T – temperace (střídmost) – všeho s mírou, nic nepřehánět, vyhýbat se všem extrémům
A – air (správné dýchání) čistý vzduch, větrání, pohyb venku, držení těla
R – rest (odpočinek) vyvažovat aktivitu odpočinkem (tělesný, psychický, duchovní – sobota)
T – trust (in God) důvěra v život (pozitivní postoj), v lidi (vztahy), v Boha (chodit s Kristem)
Radostné srdce léčí: Přísloví 17,22

 

 

Hezké další doplňující pasáže Písma:
Naděje konečné obnovy:
Jan 14,1-7; Jan 16,5-14; Římanům 8,15-39; Zjevení
Boží přání, abychom byli zdraví:
2 Mojžíšova 15,26; 2 Mojžíšova 23,25; 5 Mojžíšova 5,31-33; Přísloví 3,7-8; Přísloví 4,20-22; Jeremiáš 6,16; Micheáš 6,13;
Náš častý problém: Nechceme jít Boží cestou!
Jeremiáš 1,11-13; Jeremiáš 6,16-19; Jeremiáš 8,19-22; Hledáme zkratky: Přísloví 12,15; Přísloví 14,12; Přísloví 16,25;

 

PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.

(2 hlasů, průměr: 9,50 z 10)
Loading...