Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Pondělí 11. ledna Ovoce Ducha je radost

„Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání.“ (L 15,10)

Osobní studium

Aplikace

Kristova radost

Abychom skutečně pochopili křesťanskou radost, musíme se podívat na Ježíšův radostí naplněný život. Z čeho pramenila jeho radost? Podle kte- rých principů se v životě řídil?

Jakou roli sehrála radost ve třech nejoblíbenějších Ježíšových podoben- stvích? Jaký je společný prvek všech tří příběhů?

Ztracená ovečka (L 15,4–7) Ztracená mince (L 15,8–10) Marnotratný syn (L 15,11–24)

Tato tři podobenství nám umožňují nahlédnout do „Božího srdce“. Vidíme v nich obraz Boží upřímné radosti z toho, že se našlo, co se ztratilo. Není proto divu, že i přes zkoušky a utrpení byl Ježíš naplněný radostí, protože věděl, že díky jeho oběti budou mnozí zachráněni.

Přemýšlej o významu slov zaznamenaných v Žd 12,2.3. Na modlitbě se sou- střeď na tato slova: „Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, ne- dbaje na potupu…“ Napiš myšlenky, které ti přijdou na mysl, když se zamýšlíš nad významem těchto slov. Jaká to byla radost, která se mu nabízela? Proč je spasení ztracených lidí pro Boha tak důležité?

Jak se smíříš s myšlenkou, že Ježíš byl „muž utrpení a znalý bolestí“ (Iz 53,3 – B21) a současně muž radosti? Vzpomeň si na konkrétní problé- my v životě, které ti přinesly bolest a trápení. Jak můžeš i přes všechny problémy zakusit radost, jakou prožíval Ježíš?

20 lekce číslo 3

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...