Kategorie: Sobotní škola 2010 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Ovoce Ducha je radost Úterý 12. ledna

 

Radost z poslušnosti

 

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zacho- vávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.” (J 15,10.11)

 

 

Proč ve verších J 15,10.11 spojuje Ježíš radost právě s poslušností? Jak to prakticky funguje? Proč poslušnost může přinášet radost?

„Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýš- lí.“ (Ž 1,2 – B21) „Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si.“ (Ž 40,9 – B21)

Bible nám překvapivě ukazuje, že poslušnost Boží vůle nám může přinést velkou radost do života. Někomu se možná zdá, že důraz na poslušnost Božího zákona jen prohlubuje vědomí viny. Skutečnost je však taková, že poslušnost Boží vůle člověka osvobozuje. Je dobré si uvědomit, že právě neposlušnost vy- volala v nebi boj a přinesla na tuto planetu hřích a smrt. Každá lidská bolest a trápení jsou důsledkem přestoupení Boží vůle. Z toho tedy vyplývá, že po- slušnost Boží vůle ve víře pomáhá obnovit radost.

Přečti si Ž 19,8; Jr 15,16 a Mt 7,21–27. Jak tyto verše spojují poslušnost s radostí?

Bible jasně říká, že nejsme spaseni na základě svých skutků. Jednoznačně však učí i to, že naše činy jsou neoddělitelnou součástí toho, co znamená mít spasení. Skutky zjevují celému vesmíru opravdovost našeho spasení, opravdovost našeho odevzdání Bohu. Nazvat někoho zákoníkem jen proto, že neochvějně poslouchá Boží vůli, znamená podlehnout tomu, před čím nás varoval prorok Izajáš: „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“ (Iz 5,20)

Okusil jsi už ve svém životě radost, která pramení z poslušnosti?

Osobní studium

Aplikace

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...