(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

Žena – pomocník, majetek, nebo zachránce?                                  PRIMÁK Slavomír (c) 2009
 
1, Biblické pojednání Žena, muž.
1.1 Žena v muži, muž a žena.
1.2 Žena pomocník.
1.3 Žena majetek. Patří otci, muži.
1.4 Žena zachránce. Ester
1.5 Ženy v okolí Pána Ježíše.
1.6 Ženy pomocnice po smrti Pána Ježíše.
1.7 Ženy ve středověku.
1.8 Ženy moderní době, v postmoderní době.
2, Biblická aplikace a ukázka pro děti.
 
 
1, Biblické pojednání Žena, muž.
Ženy z biblického pohledu měli odedávna svá důležitá postavení, ale ne vždy zcela privilegovyná.
 
1.1 Žena v muži, muž a žena
SZ Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Další dny vše co stvoři bylo dobré, tvořil slovem a vždy viděl že to bylo dobré. Gn 1,25c
Pak stvořil člověka jako muže a ženu je stvořil Gn 1,27 a Bůh jim požehnal „Ploďte se a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem,… Následuje výčet zvířectva. Tedy podmanění si a ovládnutí a zpráva nad jinými tvory, ne však nad sebou! Navíc Stvořitel viděl, že vše co učin il je velmi dobré v tento den šestý.
Platilo to I dále, když tenkrát byl jen Adam ?
ANO ustanovení Boží jsou platná stále, v té době však Adam byl muž I žena dohromady a nebylo napsáno a řečeno nic o podmaňování jedné části druhou. Jakoby mužská část, že by panovala nad ženskou.
NZ Stejně to rozebírá I Pavel ve svých pojednáních, o lidských částech a orgánech, že jeden není více než druhý, jeden není nic bez druhého. SZ Žena byla a je část muže, část člověka
 
1.2
Žena pomocník
Gn 1.18 I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby byl člověk sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. Dále měl Hospodin pro člověka práci s pojmenováním zvířectva Gn 1.20c ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovna. Tedy zde je mluva o pomocníku na stejné úrovni. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu… utvořil z žebra člověka adama ženu. GN 1.23 Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.
Zde legitiomně prohlašuje rovnost muže a ženy a v hebrejském názvu je muž a žena (iš a iššá) brána jako sounáležitost. Opět pomocník sobě roven a zároveň spolu začlenění v nějakém úkolu.
 
1.3
Žena majetek
SZ Žena patří otci, následně pak svému muži. Nesměli studovat, neměli taková práva jako muži. Žena má pomáhat, ale na druhou stranu muž by si měl své ženy vážit. Chvála ženy statečné.
NZ Žena má pomáhat svému muži. Ženy by neměli ve schromáždění mluvit. Pavel I naráží, že jsou klevetivé, následuje výčet nedobrých vlastností.
Pavel také říká že by pak bylo lepší být sám jako je on, však kvuli jiným vecem doporučuje se oženit, aby člověk nehřešil atd.
Sice jsou to zápisy novozákonní, ale pavel byl vzdělaný farizeec, znal problematiku a snažil se vyučovat starozákonně pohledu na ženu.
 
1.4
Žena zachránce. Ester a nejen ona.
Od počátku byla spousta žen, ketré pomáhali svým můžů, podporovali je, někdy naopak, ale většinou byly jako druhé. Žena Abrahamova Sára, …Jobova žena,…
Ač to měli ženy v průběhu staletí a tisíciletí těžké a nebylo vyzvedávaná jejich přednost mateřství, tak přecijen tu byla I jedna žena, která by si zasloužila uznání a přec nechtěla být v popředí. Byla to Ester. Krásný příběh, celá kniha o ženě jež ryskovala svůj život pro záchranu židovské obce. Ač slabá žena, tak zvládla více než všichni vzdělaní schopní i stateční mužové.
Ani po tomto se posatvení žen nezměnilo.
 
1.5
Žena matka Pána Ježíše
Bůh Hospodin zvolil prostou ženu, proto aby se stala matkou Ježíše.
Však tím ji nepovýšil, nad muže a nad ostatní ženy a ani ji nevzal to neponížil. Sestřenice Alžběta v Boží inspiraci Marii oslovila „Požehnaná tys mezi ženami, požehnaný plod života tvého…“ Luk 1.42
Na druhou stranu, Marie a její děti se dožadují k Ježíši a při jedné Bohoslužbě Pán Ježíš se ptá kdo je má matka? Kdo jsou moji bratři. Tím neukazuje na nedůležitost své vlastní matky a rodiny, ale naopak, na vzájemné vazby mezi lidmy a že zde je jeho rodina která je sním v jednom Otci Bohu Hospodinu. Luk 8.21.
Na druhou stranu, ve chvíli, kdy umírá oslovuje svoji matku a říká hle tvůj syn, hle tvá matka Jan 19.26, jako by se oni stará a v poslední chvíli předává ůkol pomoci ze sebe jakožto syna na někoho jiného.
 
1.6
Ženy v okolí Pána Ježíše.
Pán Ježíš uzdravoval mnohé, také některé ženy a ty se snažili mu pak sloužit a pomáhat, chodily za ním, starali se nejen o něj, ale také o ostatní. Luk 8.1-3 Však se je nepočítalo. Častokrát nalézáme záznamy „kolik můžů ale žen a dětí nepočítaje“ Vrcholem pohledu muže na ženu bylo setkání u studně se samařskou ženou. Nejen že zde mluví žid se samařankou Jan 4.9 (židé hleděli na samařany jako na pohany) ale ani mluvit muž se ženou a ještě ji vyučovat bylo proti tehdejším zvyklostem. Však v tomto příběhu šlo navíc o velice důležité téma věčného života a přesto se ho nikdo ani nezptal jak to že sní mluví a očem. Tím Pán Ježíš ukazoval nový směr myšlení a přístupu kl postavení žen a navíc žen mimo izraelský lid. Gro všeho, že tato samařská žena pohanka byla první nositelkou evangélia do své obce, ač tam předtím byli apoštolové.
Další příběh ukazuje i na dvě ženy, kdy jedna slouží, Marie myje nohy Pánu Ježíši a Martě která se obořila, že ji nepomáha odpověděl, „Marto, Marto, …“ jsou důležitější věci než být u plotny. V tu chvíli docházelo I k vyučování mnoha mužů a možná I oni se pozastavili, jak to že Pán Ježíš vybízí ženu z místa kuchyně a domácích prací někam zcela jinam, než kam ženu v té době společnost přiřadila
Marta myla nohy Pánu Ježíši Jan 12.3
Stejně tak Ježíš neodsuzoval ženu ca cizoložnictví, ale položil lidem otázku, aby se každý zamyslel sám nad sebou. Jan 8.7
 
1.7
Ženy pomocnice po smrti Pána Ježíše.
Po smrti Pána Ježíše to byly právě ženy, ketré se mu věnovali, např. obvazovali jeho tělo. Mk 15.41 Lk 24.21 Mk 16.1
Byly to zase první ženy které se šli podívat na hrob a nalezli jej prázdný. Jan 20.1
V některých příbězích nalézáme I bohaté ženy které pomáhaly apoštolům, evangelistům, misionářům
 
1.8
Ženy ve středověku.
Postavení žen ve středověku bylo velice triskní….
 
1.9
Ženy moderní době, v postmoderní době.
V pozdějších dobách se úloha žen trochu zlepšuje, přichází emancipace, vyrovnání se mužům, však to hraničí v postmoderní době k unisexaci pohlaví. Na některé ženy jsou kaldené stejné nároky jako na muže, mnohdy ženy na sebe berou sami ještě větší břemena a přebírají role které náleží můžům. Což není podle původního záměru Božího, kam to potom spěje? Jak tam může být požehnání? Jak může být požehnání v rodinách kde není ani manželský svazek, kde se lidé neberou s Pánem Bohem. Nota bene, když dochází nejen k záměnám rolí otce a matky, ale i k záměnám pohlaví.
Jak to půjde dál, v době legalizace soužití a partnerství stejného pohlaví, když dítko vychopvávají dvě ženy, nebo dva tatínkové? Či v době, kdy se muž nechá změnit na ženu, jako on si má najít partnerku ? také změněnou, ať mu je pomocí, jeho druhou polovinou?
Avšak i v tuto chvíli má Bůh Hospodin svůj plán a pro každého řešení.
Než odešel řekl, že nám zde zanechává svůj pokoj a klid a že nám všem připravuje místo.
„A kdyby tomu tak nebylo neříkal bych vám to“
 
 
2, Biblická aplikace a ukázka pro děti.
 
Na začátku stvořil Bůh Adama a protože měl pro Adama hooodně práce, tak mu stvořil i manželku.
Myslíte děti, že mu ji stvořil, aby všechno udělala za něj a nebo aby to dělali spolu?
Pomáhá tatínek doma mamince, nebo dělá maminka všechno sama?
A jak by to mělo být? Mají pomáhat kluci holkčičkám?
 
Stejně jako Pán Ježíš měl rád maminku a ostatní maminky, tak miloval děti Mk 16.10

 

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...