Kategorie: Zdraví a strava >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...

V Bibli na mnoha místech jsou zaslíbení o pomoci o uzdravování, popsané zázraky jež činil Bůh.
Ta zaslíbení tu byla, jsou a budou.
Pán ježíš řek "…
http://www.cai.org/bible-studies/how-heal-sick

Jak léčit nemocné.

Matouš 8:1-3       Ježíš nás chce léčit
Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy.
Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“
On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství

   Jan 14:12             Větší skutky budete dělat

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
   Marek 16:15-20     Velká odměna
A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
   Skutky 10:38          Ježíš uzdravoval všechny utlačované ďáblem.

Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
   Izaijáš 49:15             Bůh nás chce uzdravovat, jsme jeho děti.
„Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.
   Lukáš 4:18                Propustit zajatce, navrátit zrak
‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu,
    Marek 5:35-40           Ježíš se dotkl lidí, ale nevěra musí být odstraněna.
Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagógy a řekli: „Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ Mistra?“
Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: „Neboj se, jen věř!“
A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana.
Když přišli do domu představeného synagógy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. 
Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí.“ 
Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal s sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo.
    Jan 20:30-31              ježíš konal zázraky, aby lidé uvěřili
Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize.
Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.
   Marek 11:23-24     Nemoce, učedníci se modlí po ůetnicích. Mluvte k nemoci
Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.
Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

www.7den.cz,  Video záznamy duchovní videa online křesťanské filmy.


———–
Líbí se vám naše strány? Chcete vědět o nových článcích? Chcete nás podpořit? Dejte vědět i ostatním, komentujte naše články a sdílejte je. Přidejte se nás na Facebook zde: www.Facebook.com/7den
7den.cz Sedmý den, Křesťaský web, křesťanské stránky VIDEA články názory odkazy.

(Zatím nehodnoceno.)
Loading...