Kategorie: Sobotní škola 2009 >
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...
Sobotní škola – Průvodce studiem Bible 2009-12-30 Středa
Ovoce Ducha –  "…aby nesla hojnější ovoce"
– – –

…aby nesla hojnější ovoce

"Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce." (J 15,2)

 Jak rozumíš obrazu prořezáváni ("čištění") Už jsi to v životě zakusil? A když tento proces skončil, jaká změna nastala ve tvém životě?

 

 na konci každé sezóny přichází vinař a vinnou révu prořezává.

 

Musí to udělat velmi opatrně, protože příští úroda závisí na tom, která ratolest zůstane. Snahou vinaře je docílit rovnováhy mezi úrodou a růstem vinné révy. Obojí se vzájemně ovlivňuje. Když se réva dostatečně neprořeže, vyčerpá půdu, a úroda v dalších letech bude slabá, a ovoce nekvalitní. Citlivě prořezat vinnou révu, tak aby mohla vydat výboprné ovoce, je skutečně umění..

 

 "Bůh přivádí lidi do zkoušek, aby zjistil, zda mu budou skutečně důvěřovat,. Bůh nehledí na věci tak jako člověk. Řasto musí přerušit některé kontakty a a změnit plány, které si člověk připravil a jež považuje za perfektní. To, o čem si člověk myslí, že slouží jeho duchovním a pozemským zájmům, může být zcela v rozporu se zkušeností, kterou musí mít, chceli se stát Kristovým následovníkem. jeho chápání vlastní hodnoty může být chybné.

 

 Na cestě ze země do nebe se setkáváme se zkouškami. To proto, že cesta do nebe je úzkou cestou. Charakter člověka musí být prověřený, jinak by se tam dostalo mnoho falešných křesťanů, kteří si uchovávají vzhled nábožnosti, přestože nejsou ukřižovány jejich sklony, jejich touha kráčet svoji cestou, jejich pýcha a ctižádostivost. Když na ně Pán dopustí zkoušky, neodtatek skutečné zbožnosti, skromnosti a Ježíšovy pokory jim ukáže, že nejsou posvěceni Duchem svatým."  (Ellen Whiteová, In Heavenly Place, str. 266)

 

————————————–


Aplikace
Prožil jsi zkoušku, ve které byla tvá víra na tolik zkoušena, že jsi přemýšlel, zda ještě vůbec věříš? Když se díváš zpět, co ses měl v této zkušenosti naučit? naučil ses to?

 
 
www.7den.cz Sedmý den je sobota, Sobotní škola, Šábes, Šabat, úkolky úkoly sobotní školy, Průvodce studiem Bible, Internetové dálkové studium Bible
(Zatím nehodnoceno.)
Loading...