(1 hlasů, průměr: 8,00 z 10)
Loading...

Zde je jeden velmi zajímavý test a to jako jpg, prdf, také text z pulikace od CB.
Dotazník duchovních darů a schopností. Je to zejména strana 15 a 16, kterou píše někdo o vás.
Další zajímavý test má (CASD) Test duchovních darů
TestDuchovnichdaru-CASD
zde: www.hranice-klubyzdravi.cz/test/1
Anonymní, neveřejný test má asi 130 otázek. Každý z nás od Boha dostal nějaký dar.
Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti.

(1 Petrův 4:10)
.
Test, dotazník duchovních darů, nejlépe je odpovědět jako ve škole, známkou 1 až 5.
Kdy 1 je nejpřesnější, jenvýstižnější odpověď a 5 téměř nepravda.
1, velmi dobře
2, dobře
3, podle okolností
4, sotva
5, vůbec ne.

Dotazník duchovních darů a schopností, str 15 a 16

Následující výpověď vystihuje … (jméno a příjmení)

 známka 1, 2, 3, 4, 5,

A

Dělá mu (jí) radost, když se při plnění jednotlivých úkolů může starat o organizační detaily.

B

S radostí by mohl(a) větší část svého života prožít v cizí kultuře nebo v cizině.

C

Dělalo by mu (jí) menší problémy než jiným zůstat svobodný(á), (u ženatých a vdaných označte pravý sloupec).

D

Lépe než jiní rozpozná přesné motivy, které stojí za určitým jednáním.

E

Jeho (její) speciální poslání spočívá v tom, mluvit s nekřesťany zcela cíleně o víře v Ježíše Krista.

F

Obracejí se na něj (ni) zcela vědomě i lidé, se kterými nemá bližší vztahy s prosbou o pastorační pomoc.

G

Je rád(a) připraven(a) podstoupit velká osobní rizika pro dosažení svých cílů.

H

Vidí mnohem naléhavěji než ostatní křesťané potřebu finančně podporovat křesťanské projekty.

I

Je schopen(schopna) lépe než ostatní křesťané rozlišit, zda má něco lidský, satanský či Boží původ.

J

Nadprůměrně často se na něj (ni) obracejí druzí křesťané s prosbou, aby se modlil(a) za jejich uzdravení.

K

Dělá mu (jí) velkou radost, když může vyučovat jiné křesťany.

L

Má dar mluvení v jazyku.

M

Je schopen(schopna) snadněji než ostatní vyřešit komplikované problémy jiných lidí.

N

Při nižším životním standardu je šťastnější než při vyšším.

O

Je manuálně zručnější než ostatní lidé.
 body

5

4

2

1

0

 str. 15

Následující výpověď vystihuje… (jméno a příjmení)
 známka 1, 2, 3, 4, 5,

P

Velmi rád(a) vypomůže plně vytíženým služebníkům v jejich časově náročné službě.

Q

Je šťastnější s hosty než bez nich.

R

Dělá mu (jí) podstatně větší radost než většině křesťanů, když může trávit hodně času na modlitbách.

S

Je schopen(schopna) vyložit mluvení jazyky u jiného křesťana.

T

Má velkou radost, když může věnovat hodně času bádání nad novými idejemi a rozvíjet nové myšlenky.

U

Jeho (jejím) speciálním přínosem je ukazovat ostatním, kde to vázne.

V

Snáší lépe utrpení než ostatní.

W

Jeho (jejím) úkolem je starat se o lidi v nouzi.

X

Pán Bůh si ho(ji) často používá, aby skrze něj(ni) konal nadpřirozené divy a zázraky.

Y

Je tázán(a) na radu, když se někde jedná o ustanovení nového vedoucího sboru.

Z

Má zvláštní radost, když se může osobně a dlouhodobě starat o skupinku křesťanů.

AA

Víc než jiní křesťané je používán(a) Pánem Bohem tím, že od Něj dostává poselství a předává je sboru.

BB

Dělá mu (jí) menší problémy než ostatním chopit se té práce ve sboru, kterou je právě potřeba udělat.

CC

Má velkou radost, když může sloužit Bohu hudbou či zpěvem.

DD

Má velkou radost, když se může umělecky uplatnit, (např. kreslit, hrát scénky…).
 body

5

4

2

1

0

           str. 16

Dotazník duchovních darů a schopností jež má jako publikaci Církev bratrská, (CB).
.
Také zde je v příloze jako obrázek ale v zhoršené kvalitě jpg, kliknutím se zvětší.
DotaznikDuchovnichDaru-str15a16v800
Na odkazu zde je uložený obrázek 15 a 16 strany otázek:
www.7den.cz / příloha / DotaznikDuchovnichDaru-str15a16v800.jpg
.
.
.
A zde je také v odkaze, příloze dotazník, tedy dvě strany jako pdf:
DotaznikDuchovnichDaru-str15a16x.pdf
.
Test, dotazník duchovních darů, vydala Církev bratrská

(1 hlasů, průměr: 8,00 z 10)
Loading...